Cookie- og persondatapolitik

(For English version – please scroll further down)

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Der benyttes bl. a. tredieparts-cookies til at lave statistik på dine besøg fx til at spore, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Til dette formål benyttes Google Analytics. Derudover benytter vi plugin’et Wordfence til at beskytte hjemmesiden mod hacker-angreb. Wordfence indsamler og opbevarer din IP-adresse. Herudover benytter vi MailChimp til at fremsende emails til dem, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. MailChimp indsamler og opbevarer dit navn og email-adresse.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil indholdet kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du anvender kontaktformularen eller skriver en kommentar.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, e-mail, kontaktemne, kontaktbesked og kommentar.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller besvare dine hendvendelser. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring hos Munay by Esther Økær
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Således vil nødvendige personoplysninger på fakturaer blive gemt elektronisk i 5 år af hensyn til skattelovgivningen (herunder navn, email og adresse). Email-korrespondance fra/til kunder/kundeprospekter vil blive slettet max. 24 måneder, efter de er modtaget/afsendt, medmindre der stadig foreligger en aktiv korrespondance mellem kunden og Munay by Esther Økær. Bemærk, at denne sletning dog kun bliver foretaget den 1. i hver måned. Det er derfor ikke muligt at angive en yderligere generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Se nedenfor omkring opbevaring af data vedr. abonnenter af nyhedsbrev.

Abonnenter af Nyhedsbrev
Vi benytter Mailchimp til udsendelse af nyhedsbrev (herunder blogindlæg, konkurrencer, tips og tricks og specielle tilbuds-kampagner). I Mailchimp opbevares udelukkende navn og email-adresse på den pågældende abonnent. Al data på Mailchimp opbevares sikkert. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet kan den den pågældende abonnent tilvælge at være tilmeldt på flere lister. Abonnenten kan  endvidere tilvælge og afmelde  hver enkelt liste efter behov i forbindelse med modtagelsen. Når samtlige tilvalgte lister er afmeldt, vil al data for den pågældende abonnent blive fuldstændig slettet på Mailchimp. Se mere øverst på denne side.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi videregiver aldrig personoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer og adresse til firmaer, organisationer og foreninger hverken i Danmark, EU eller andre lande. Videregivelse af personoplysninger som ovenstående kan evt. gives til andre kursusdeltagere – men udelukkende efter at alle involverede parter har givet skriftligt samtykke til dette via email: info@reikihealer.dk

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@reikihealer.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Reikimester Esther Økær

Munay by Esther Økær
Hegnsgården 1, 3. 4./Hundige Strandvej 111
2670 Greve
Telefon: +45 60 64 35 50
Email: info@reikihealer.dk

———————————————————————-

English version

Cookie and personal data policy

Introduction
When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the content displayed on the page. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, its purpose and which third parties have access to it.

Cookies
The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or similar for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as viruses.

Among other things, third-party cookies are used to create statistics on your visits, e.g. to track which pages you visit and how long you are on them. For this purpose, Google Analytics is used. In addition, we use the plugin Wordfence to protect the website against hacker attacks. Wordfence collects and stores your IP address. In addition, we use MailChimp to send emails to those who have signed up for the newsletter. MailChimp collects and stores your name and email address.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, the content may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you cannot access.

Personal data

Personal
data is all kinds of information that can be attributed to you to some extent. When you use our website, we collect and process a number of such information. This happens, for example, by ordinary access to content or if you use the contact form or write a comment.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP address, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to this and enter the information yourself, the following will also be processed: Name, e-mail, contact topic, contact message and comment.

Security
We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired or come to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.


Purpose The information is used to identify you as a user and show you the content that is most likely to be relevant to you, as well as to be able to provide the services you have requested, such as sending a newsletter or responding to your inquiries. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of storage at Munay by Esther Økær
The information is stored for the period permitted by law, and we delete it when they are no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background for storage. Thus, necessary personal data on invoices will be stored electronically for 5 years for tax purposes (including name, email and address) – while emails with requests for services or other inquiries will be deleted max. 24 months after they are received/sent on a monthly basis. Newsletter sign-ups are only retained until the subscribed person notifies you that the registration will be deleted. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted. See below about storing data regarding newsletter subscribers.

Newsletter subscribers
We use Mailchimp to send out newsletters (including blog posts, contests, tips and tricks and special offer campaigns). Mailchimp only stores the name and email address of the subscriber in question. All data on Mailchimp is stored securely. When registering for the newsletter, the subscriber in question can opt in to be registered on several lists. The subscriber may also opt-in and unsubscribe from each list as needed upon receipt. When all selected lists are unsubscribed, all data for the subscriber in question will be completely deleted on Mailchimp. See more at the top of this page.


Data about your use of the website, geographical location, gender and age segment, etc. is disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the “Cookies” section above. The information is used to target advertising.

In addition, we use a number of third parties for storage and processing of data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

We never disclose personal information such as name, e-mail, telephone number and address to companies, organizations and associations in Denmark, the EU or other countries. Disclosure of personal data such as the above may be given to other course participants – but only after all parties involved have given written consent to this via email: info@reikihealer.dk

Access and complaints
You have the right to know what personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent to the processing of information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: info@reikihealer.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Danish Data Protection Agency.

Publisher
The website is owned and published by:

Reikimaster Esther Økær
Hegnsgården 1, 3. 4./Hundige Strandvej 111
DK2670 Greve
Denmark
Phone: +45 60 64 35 50
Email: info@reikihealer.dk

Updated 20 September 2022